Privacybeleid

 

Verder lezen

Privacybeleid

Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Wie zijn we

Ons site adres is: https://www.btclogistiek.nl

Algemene informatie over de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken (mogelijk) persoonsgegevens van u als u
 • medewerker bent van een onderneming die zaken doet met ons bedrijf
 • medewerker bent van ons bedrijf

Verwerking van persoonsgegevens

Gegevens die verwerkt worden van een medewerker van een onderneming die zaken doet met ons bedrijf zijn
 • Naam, functie, NAW gegevens van het bedrijf, en zakelijke email adres en telefoonnummer
Doel: Wij gebruiken deze gegevens om ons klantenbestand te onderhouden, contact met u op te nemen of te onderhouden en voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.

Gegevens die verwerkt worden van een medewerker van ons bedrijf
 • alle benodigde gegevens (zie checklist in dienst/uitdienst) die benodigd zijn uit hoofde van de juiste administratieve verwerking (zoals financiële-personeels-pensioen- calamiteiten- bedrijfsarts-vertrouwenspersoon)
 • alle benodigde overige gegevens uit hoofde van uw functie (geldige certificaten, diploma´s, rijbewijzen, identiteitsbewijzen in verband met ritten naar het buitenland en identificatieplicht op bestemmingen in het binnenland)

  • Doel: Wij gebruiken deze gegevens om ons personeelsbestand te onderhouden, te voldoen aan wetten regelgeving, contact met u op te nemen, het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten , of in geval in nood met uw dierbaren en voor het uitvoeren van de werkzaamheden die de verschillende instanties nodig hebben om voor u zaken uit hoofde van de dienstverlening die zij ons leveren, zoals salarisverwerking, pensioenverwerking, opleiders etc.

Tracking en tracing

 • alle benodigde gegevens in het kader van tracking
 • alle benodigde gegevens in het kader van verbruik

Wij verwerken o.a. voertuignummers, GPS locatiebepaling, tijdregistraties, naam en/of personeelsnummer

Doel: Wij gebruiken deze gegevens t.b.v. adequate planningswerkzaamheden en ter monitoring verbruik van de voertuigen t.b.v. milieuverbetering.

Rechten van betrokkenen

Omdat wij persoonsgegevens van u verwerken, kunt u contact met ons opnemen voor de volgende verzoeken
 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • aanpassing of aanvulling van de persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • wissen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken , mits dit niet in conflict is met wet- en regelgeving
 • beperking van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, mits dit niet in conflict is met wet- en regelgeving
 • overdracht van de persoonsgegevens die wij van u verwerken
 • bezwaar over de persoonsgegevens die wij van u verwerken of op de wijze waarop wij dat doen

  • In al deze gevallen dient u ons dit schriftelijk te verzoeken. Wij zullen alle verzoeken in behandeling nemen. Wij streven ernaar deze verzoeken binnen twee maanden af te handelen. Wij zijn niet in alle gevallen gehouden om aan uw verzoek te voldoen. Mocht dit het geval zijn, dan zullen wij u dit toelichten.

Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij u uw toestemming daarvoor hebt gegeven, of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een gerechtelijke uitspraak of als de verstrekking ten dienste staat aan de doelen van de verwerking van de persoonsgegevens.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende onze overeenkomst met u of zo lang als de gegevens nodig zijn voor de doelstellingen. Persoonsgegevens worden na beëindiging van de overeenkomst minimaal 7 jaar bewaard.

Welke rechten je hebt over je gegevens

Voorgestelde tekst: Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke gegevens die we van je hebben, inclusief alle gegevens die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij voorzien in organisatorische en technische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Datalek

Mocht er zich een datalek voordoen, dan wordt deze geregistreerd in de vorm van een RTV, waarna direct actie zal plaatsvinden. Er zal worden bezien , in overleg met de verwerkende partij, of dit een geval van een ernstig datalek betreft. Indien dit het geval is zal een melding worden gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging in deze privacyverklaring

Indien noodzakelijk kunnen wij de privacyverklaring aanpassen. U kunt altijd de juiste versie nazien op onze website.

Klachten

Indien u niet tevreden bent over de afhandeling van de klacht kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. (http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/)

1.5.1 Versie 01 : 2023
Website ontwikkeld door